Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Nová internetová stránka obce Lieskovec - www.lieskovec.sk

Opatrenia na ochranu lesov pred požiarmi

Opatrenia na ochranu lesov pred požiarmi
 vypalovanie plagat.pdf (513.1 kB) (513.1 kB)

 

Verejná vyhláška

VEREJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA O DODATOČNOM POVOLENÍ STAVBY - eMTrade
 oznámenie o konaní - eMTrade.pdf (61.4 kB) (61.4 kB)

 

Úradné oznamy

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby starostu obce v Lieskovci Vytlačiť
 

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

pre voľby starostu obce

 v Lieskovci

15. novembra 2014

 

Miestna komisia v Lieskovci podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce  zaregistrovala týchto kandidátov:

1. Helena Getlerová, Ing., 51 r., vedúca prevádzky, Lieskovec, Stredisková 2734/1,  nezávislý                   kandidát

2. Ján Jankovský, Ing., Arch., 56 r., architekt, projektant, Lieskovec, Horná 2772/19, nezávislý                    kandidát

3. Vladimír Lietava, 39 r., SZČO, Lieskovec, Horná 2816/38, nezávislý kandidát

4. Miroslav Machay, Mgr., 36 r., senior - obchodný reprezentant, Lieskovec, Stredisková 2741/15,           SMER – sociálna demokracia

5. Miloš Mikleš, Ing., 51 r., ekonóm, Lieskovec, Medzi hrušky 2857/43, nezávislý  kandidát

6. Michal Turay, 38 r., obchodný zástupca, Lieskovec, Horná 2788/51, nezávislý  kandidát

 

 

 

V Lieskovci

Dátum: 25. 09. 2014

 

1)  Kandidáti sa uvedú v abecednom poradí.

2) Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta slovami „nezávislý kandidát“.


 
 

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Lieskovci Vytlačiť
 

VYHLÁSENIE  KANDIDATÚRY

pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva

v Lieskovci

15. novembra 2014

Volebný obvod č. 1

Vo volebnom obvode sa volí 9 poslancov

Miestna volebná komisia v Lieskovci podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

 

1.    Mária Beličková, 61 r., podnikateľka, Lieskovec, Hrádocká 2729/22, SMER – sociálna                          demokracia

2.    Renáta Cibuľová, Ing., 51 r., štátny zamestnanec, Lieskovec, Osloboditeľov 2663/64, –                        nezávislý kandidát

3.    Ján Jankovský, Mgr., 48 r., koordinátor, Lieskovec, Hrádocká 2715/19, SMER –  sociálna                    demokracia

4.    Vladimír Lietava, 39 r., SZČO, Lieskovec, Horná 2816/38, nezávislý kandidát

5.    Miroslav Machay, Mgr., 36 r., senior -  obchodný reprezentant, Lieskovec, Stredisková   2741/15,        SMER – sociálna demokracia

6.    Veronika Páleníková, Mgr., 32 r., pedagogička, Lieskovec, Medzi hrušky 2838/5, SMER –                      sociálna demokracia

7.    Milan Terem, 48 r., majster výroby, Lieskovec, Medzi hrušky 2867/14, SMER – sociálna                        demokracia

8.    Janka Tužinská, Ing., 33 r., živnostníčka, Lieskovec, Hájik 405/17, SMER – sociálna                              demokracia

9.    Peter Ťavoda, Ing., CSc., 61 r., starosta obce, Lieskovec, Medzi hrušky 2841/11,                                    SMER – sociálna demokracia

10. Miroslav Uhliar, 60 r., nezamestnaný, Lieskovec, Na barinách 2693/1, SMER –                                        sociálna demokracia

 

 

 

V Lieskovci

Dátum: 25. 09. 2014


 
 

Pozvánka na obecné zastupiteľstvoVytlačiť
 

Obec Lieskovec

starosta obce

 

V zmysle § 13, ods. 4, písm. a) Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lieskovci, ktoré sa uskutoční v stredu 01. októbra 2014 o 17.00 hod. v banketovej miestnosti kultúrneho domu

 

Návrh programu:

1. Úvod, zistenie uznášaniaschopnosti OZ

2. Voľba návrhovej komisie  a overovateľov zápisnice

3. Kontrola plnenia uznesení

4. Plnenie rozpočtu za 1. polrok 2014

5. Programový rozpočet obce Lieskovec na rok 2014 – 2016

6. Konsolidovaná výročná správa obce Lieskovec za rok 2013

7. a) Správa nezávislého audítora o audite Konsolidovanej účtovnej závierky Obecnému zastupiteľstvu Obce Lieskovec za rok 2013

    b) Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou

8. Menovanie likvidačnej komisie

9. Správa inventarizačnej komisie k návrhu na vyradenie drobného dlhodobého majetku

10. Menovanie ústrednej inventarizačnej komisie pre rok 2014

11. Aktuálne informácie

12. Rôzne

13. Záver

 

V Lieskovci 25.09.2014                                                                       

 

 

                                                                                                                Peter Ťavoda

                                                                                                               starosta obce


 
 

Aktuálne oznamy

Rozmiestnenie VOK na komunálny odpadVytlačiť
 

VOKOznam o rozmiestnení veľkoobjemových kontajnerov.

Od štvrtku 25. septembra 2014 budú v obci rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery na komunálny odpad predovšetkým väčších rozmerov, ktorý sa nevmestí do klasických odpadových nádob. Dôrazne upozorňujeme, že sem nepatí biologicky rozložiteľný odpad a nebezpečný odpad. 


 
 


590262

2.10.2014
Úvodná stránka