Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Nová internetová stránka obce Lieskovec - www.lieskovec.sk

Opatrenia na ochranu lesov pred požiarmi

Opatrenia na ochranu lesov pred požiarmi
 vypalovanie plagat.pdf (513.1 kB) (513.1 kB)

 

Úradné oznamy

Územný plán obce Lieskovec - Zmeny a doplnky č. 3 - doručenie rozhodnutiaVytlačiť
 

OZNAM

Územný plán obce Lieskovec – Zmeny a doplnky č. 3

– doručenie rozhodnutia

 

Okresný úrad Zvolen, Odbor starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 8, ods. 6 Zákona NR SR č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákon), zaslal na Obecný úrad Lieskovec Rozhodnutie č. j. UO-ZV-OSZP-2014/0087117/Rozh, že navrhovaný strategický dokument Územný plán obce Lieskovec – Zmeny a doplnky č. 3 sa nebude posudzovať podľa zákona.

Na základe uvedeného zákona v zmysle § 7 Obec Lieskovec informuje o rozhodnutí verejnosť.

Rozhodnutie je pre verejnosť sprístupnené k nahliadnutiu na úradnej tabuli OcÚ a na webovej stránke obce www.lieskovec.sk v sekcii Územný plán - Územný plán dodatok č. 3.

 

 

 

                                                                                                                       Ing. Peter Ťavoda, CSc.
                                                                                                                                 starosta obce


 
 

Zariadenie na termické zhodnocovanie odpadov- oznámenie o doručení záverečného stanoviska. Vytlačiť
 

                                    "Zariadenie na termické zhodnocovanie odpadov"

                                   - oznámenie o doručení záverečného stanoviska.

 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zmysle § 37 ods. 4 zákona SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, zaslalo na Obecný úrad Lieskovec  Záverečné stanovisko z procesu posudzovania činnosti  „ Zariadenie na termické zhodnocovanie odpadov“ (ďalej len   „Záverečné stanovisko“). Na základe uvedeného zákona v zmysle § 37 ods. 5 obec Lieskovec informuje o doručenom záverečnom stanovisku verejnosť.

Oznam o doručení Záverečného stanoviska je zverejnený na úradnej tabuli  a celé znenie aj na  webovej stránke obce  www.lieskovec.sk v sekcii Obecný úrad - eM-Trade . Celé znenie Záverečného stanoviska vrátane  4 príloh je sprístupnené k nahliadnutiu v stránkových dňoch na obecnom úrade, text Záverečného stanoviska je zverejnený aj na internetovej stránke http://www.enviroportal.sk/sk/eia.

 

 

 

 

                                                                                                                                          Ing. Peter Ťavoda CSc.

                                                                                                                                                  starosta obce


 
 

Termíny platieb na Obecnom úradeVytlačiť
 


MAREC 2014
stočné za II. polrok 2013
APRÍL 2014
poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady za I. polrok 2014
MÁJ 2014
daň z nehnuteľnosti za rok 2014
JÚN 2014
daň za psa za rok 2014
SEPTEMBER 2014
poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady za II. polrok 2014
SEPTEMBER 2014
Stočné za I. polrok 2014


 
 

Harmonogram zberu odpadov v roku 2014Vytlačiť
 

Harmonogram zberu separovaného odpadu v roku 2014


                                                   január - 06. 01. 2014
                                                   február - 03.02.2014
                                                   marec - 03.03.2014
                                                   apríl - 07.04.2014
                                                   máj - 05.05.2014
                                                   jún - 02.06.2014
                                                   júl - 07.07.2014
                                                  august - 04.08.2014
                                                  september - 01.09.2014
                                                  október - 06.10.2014
                                                  november - 04.11.2014
                                                  december - 01.12.2014

 

Zber zmesového komnunálneho odpadu sa uskutoční každý štvrtok.

Zber nebezpečného odpadu sa uskutoční 15. mája 2014 a 30. októbra 2014.


 
 


540970

30.8.2014
Úvodná stránka